CONTRACTUELE VOORWAARDEN

  

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE EN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

 

Artikel 1 – Inleiding

Het adres  http://www.troc.com  is een website die toegankelijk is via het internet en werd ontwikkeld door de vennootschap TROC DE L’ILE S.A., met een maatschappelijk kapitaal van € 1 681 500, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Nîmes onder het nummer 401 262 944, met maatschappelijke zetel te 2 rue des Alizés, 30133 LES ANGLES, die via elektronische weg externe diensten aanbiedt.

Deze contractuele voorwaarden omschrijven:

– de voorwaarden en modaliteiten waaronder Winkels via het internet verschillende artikelen te koop aanbieden;

– de voorwaarden en modaliteiten waaronder Gebruikers artikelen kunnen aankopen op www.troc.com;

– de voorwaarden en modaliteiten waaronder Adverteerders persoonlijke advertenties kunnen plaatsen op de website Troc.com.

De partijen komen overeen dat de huidige overeenkomst is onderworpen aan het Frans recht. In het geval van eventuele geschillen over de interpretatie of over de uitvoering van de huidige voorwaarden en na het mislukken van elke poging om tot een minnelijke schikking te komen, wordt de bevoegdheid toegekend aan de Franse rechtbanken.

Voor eventuele klachten, moet de Gebruiker een e-mail sturen naar het adres: support.web@troc.com.

 

Artikel 2 – Definities

De volgende termen en uitdrukkingen hebben, tenzij anders vermeld, de betekenis die hieronder is vermeld wanneer ze in deze contractuele voorwaarden of in enig ander document dat door de verschillende ondernemingen van de groep en/of de magazijnen dat betrekking heeft op het doel van de contractuele voorwaarden, verschijnen met de eerste letter in hoofdletters of kleine letters, in het enkelvoud of meervoud.

–          Gebruiker: fysieke of morele persoon die is aangemeld en geregistreerd op de website www.troc.com om er een of meerdere artikelen te kopen en de diensten te gebruiken waarvoor registratie is vereist. Indien het gaat om een fysieke persoon, moet de Gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn, moet hij of zij volledig rechtsbevoegd zijn om een verkoop af te sluiten. Indien de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, moet hij zijn ontvoogd.

–          Verkoper: fysieke of morele persoon die de Artikelen die hij of zij wil verkopen op de website  www.troc.com heeft geplaatst.

– Koper: fysieke of morele persoon die een bestelling heeft geplaatst op de website  www.troc.com .

– Adverteerder: fysieke persoon die een advertentie heeft opgesteld en deze op de website  www.troc.com heeft geplaatst.

– Artikel: verwijst naar een materieel goed dat door een Verkoper te koop wordt aangeboden op de Website.

– Commissie: de som die de Winkel ontvangt in ruil voor zijn interventie als mandataris van de Verkoper. De berekeningsmethode wordt bepaald in deze contractuele voorwaarden.

– Toegangsleverancier: TROC DE L’ILE S.A (RCS Nîmes 401 262 944)

– Leveringskosten: de transportkosten

– Beheerkosten: een som bestemd voor de Winkel die forfaitair wordt bepaald in functie van de kenmerken van het verkochte Artikel.

– Winkel: vestiging binnen Troc.com waar de Artikelen worden verkocht die te koop worden aangeboden door de Verkopers.

– Aankoopprijs: verwijst naar de prijs van het Artikel op de datum van aankoop.

– Verkoopprijs: verwijst naar de prijs van het Artikel die door de Verkoper wordt bepaald op de datum van aanbieding.

– Algemene prijs: verwijst naar de prijs van het Artikel die wordt betaald door de Koper. Dit is de aankoopprijs plus de leverings- en beheerkosten.

– Teruggave: verwijst naar het bedrag dat door de Winkel aan een Verkoper wordt terugbetaald na een verkoop. Dit bedrag is gelijk aan de aankoopprijs min de commissie.

 -Website: verwijst naar de e-commercewebsite die is opgericht door TROC S.A.S. en via het internet toegankelijk is op het adres  http://www.troc.com

– TROC.COM: Gedeponeerd merk, eigendom van TROC DE L’ILE SA (siret 401.262.944.000 10)

 

Artikel 3. – Voorwerp van de overeenkomst

De website biedt tweedehandsartikelen (tenzij anders vermeld) aan voor verkoop. De Gebruiker verbindt zich ertoe uitermate behoedzaam te zijn bij een Aankoop.

Deze overeenkomst definieert:

– de voorwaarden en modaliteiten waaronder de Winkel via het internet Artikelen aanbiedt die door de Verkopers worden verkocht. De prestaties van de Winkel zijn onderworpen aan onderhavige contractuele voorwaarden, die voorrang hebben op enige andere bepaling van de Gebruiker.

– de voorwaarden en modaliteiten waaronder Adverteerders advertenties op de website www.troc.com plaatsen voor hun persoonlijke behoeften.

Daarnaast hebben onderhavige contractuele voorwaarden tot doel elke mogelijke Gebruiker te informeren over de voorwaarden waaronder de Winkel artikelen aanbiedt die door de Verkopers worden verkocht.

Wanneer de Gebruiker op een pictogram klikt waardoor hij kennis kan nemen van de contractuele voorwaarden en vervolgens het vakje « ik aanvaard de contractuele voorwaarden » aanvinkt, betekent dit een onherroepelijke en definitieve toestemming van zijn kant met de bepalingen die zijn vermeld in de contractuele voorwaarden.

Elke bestelling door de Koper, elk verkoopaanbod door de Verkoper of elke online post door de Adverteerder leidt tot de instemming van ieder, zonder beperkingen of voorbehoud, met de huidige contractuele voorwaarden.

 

Artikel 4 – Registratie 

 

Registreren op de website is gratis. Enkel de Gebruikers die zich op de website hebben geregistreerd, kunnen online producten aankopen.

Registratie op de website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

– de Gebruiker moet zijn telefoonnummer, e-mailadres en postadres, waarnaar de aangekochte Artikelen zullen worden opgestuurd, opgeven. Hij verbindt zich ertoe om de Winkel te voorzien van actuele, volledige en exacte gegevens en deze gegevens up-to-date te houden. Elke gegevenswijziging moet bijgevolg worden meegedeeld aan de Winkel, in het bijzonder in het geval van een wijziging aan het postadres of e-mailadres. Zo niet, zal de Gebruiker de gevolgen dragen.

– de Adverteerder verbindt zich ertoe om in de beschrijving van het aangeboden Artikel geen gebruik te maken van elementen die afbreuk zouden kunnen doen aan de openbare orde, de goede zeden, de rechten van derden of die aanstoot zouden kunnen geven aan minderjarigen.

– de Adverteerder verbindt zich er ook toe om zijn persoonlijke gegevens niet te verspreiden en geen reclame weer te geven voor andere commerciële websites.

 

De Gebruiker erkent bij zijn registratie op de website dat hij voldoet aan al deze voorwaarden. De toegangsleverancier behoudt zich het recht voor om aan de Gebruiker enig schriftelijk bewijs van zijn situatie te vragen.

De bevestiging van de online registratie betekent voor de Gebruiker dat hij alle contractuele voorwaarden aanvaardt.

Na registratie wordt een account geopend op naam van de geregistreerde Gebruiker, die vooraf een e-mailadres als ID en een wachtwoord heeft gekozen. De Gebruiker kan deze account openen door zijn ID en wachtwoord in te voeren.

De ID en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De geregistreerde Gebruiker verbindt zich ertoe om deze gegevens aan niemand mee te delen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk in het geval van een afgesloten verkoop, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker, door een persoon die zijn ID en wachtwoord gebruikt. De Gebruiker zal dan ook als enige de gevolgen dragen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om elk gebruik van zijn ID en/of wachtwoord door een derde te melden van zodra hij hiervan op de hoogte is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen andere accounts dan degene die hij oorspronkelijk heeft aangemaakt, aan te maken of te gebruiken.

 

Vanaf het ogenblik dat een Artikel op de Website wordt verkocht, aanvaardt de Koper dat zijn voornaam en achternaam en eventueel zijn adresgegevens en e-mail worden meegedeeld aan de verkoper. Omgekeerd, aanvaardt de Verkoper dat na het afsluiten van de verkoop, zijn voornaam en achternaam en eventueel zijn adresgegevens en e-mailadres worden meegedeeld aan de Koper, op grond van een gemotiveerd verzoek door deze laatste.

 

De Gebruikers verbinden zich ertoe om deze informatie vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken. Ze verbinden zich ertoe om de privacy van andere Gebruikers niet te ondermijnen en hen geen berichten, voorwerpen, reclamedocumenten te zenden op welke manier dan ook (met name via de post, per telefoon of per e-mail).

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, kan de Gebruiker op elk ogenblik toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens die hij aan de Website heeft verstrekt, en/of een verzoek indienen ter rechtzetting, aanvulling, verduidelijking, bijwerking of verwijdering van zijn gegevens en dit per e-mail (support.web@troc.com), per fax (04.90.15.14.03) of per brief (TROC DE L’ILE S.A., 2 rue des Alizés 30133 LES ANGLES), onder vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, postadres en e-mailadres en zijn ID. TROC DE L’ILE S.A. beschikt over een termijn van vijftien dagen na het verzoek van de Gebruiker om de gevraagde wijzigingen aan te brengen.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik van de verzamelde gegevens voor het klantenbestand van TROC DE L’ILE S.A. en/of tegen de verspreiding van zijn gegevens aan derden. Eenmaal de Gebruiker zich op de Website heeft geregistreerd, kan hij zijn recht van verzet uitoefenen per e-mail (support.web@troc.com), per fax (04.90.15.14.13) of per brief (TROC DE L’ILE S.A., 2 rue des Alizés 30133 LES ANGLES), onder vermelding van zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, postadres en e-mailadres en zijn ID.

De Gebruiker aanvaardt dat TROC DE L’ILE S.A. alle documenten, gegevens en registraties met betrekking tot zijn activiteiten op de Website, bewaart.

In afwijking van de bepalingen van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, dienen deze documenten, gegevens en registraties als bewijs van de datum en inhoud van de aankoop, de aanvaarding van de aankoop en het verkoopcontract en de afsluiting en uitvoering van het verkoopcontract, ongeacht het bedrag.

Voor de Gebruiker betekent de toegang tot de webserver  www.troc.com  de aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Gebruik van Cookies

Troc.com gebruikt cookies om u relevante advertenties te tonen en bezoekstatistieken op te stellen. Deze pagina dient ook om u te informeren over het gebruik van cookies op onze websites en om u te tonen hoe u de cookiefunctie in uw browser instelt.

– Wat is een cookie?

Wanneer u een website bezoekt, worden kleine tekstbestanden – “cookies” genoemd – opgeslagen op uw pc/tablet/smartphone/smart tv/spelconsole die met het internet verbonden is. Ze dienen om informatie te vergaren over uw surfgedrag en om u aanbiedingen en diensten voor te stellen die passen bij uw persoonlijke voorkeuren.
Cookies worden beheerd door uw webbrowser.

– Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies stellen ons in staat om na te gaan of de website correct functioneert, om uw voorkeuren na te gaan, om uw inschrijving te bevestigen en om u te identificeren in uw klantenzone.
Wij gebruiken ook cookies om bezoekgegevens over onze websites in te winnen. Zo kunnen wij analyseren hoe vaak onze websites bezocht worden en hoe ze gebruikt worden. Op die manier verbeteren wij voortdurend onze diensten en de content van onze websites.
Er bestaan ook cookies die door derden worden uitgegeven, bijvoorbeeld om gerichte reclameacties op te volgen of content te delen via sociale media.

– Hoe aanvaardt of verwerpt u cookies?

Door onze website te blijven gebruiken, geeft u aan dat u het gebruik van cookies aanvaardt. In het gedeelte “Help” of “Privacy” van uw browser vindt u hoe u cookies instelt en uitschakelt.

Meer informatie over cookies vindt u onder andere op deze website.

 

 

HOOFDSTUK II – CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOPER

 

 

Artikel 5. – Verklaringen van de Verkoper

 

De Verkoper verbindt zich ertoe dat de aangeboden Artikelen overeenstemmen met de openbare orde, de goede zeden, de geldende Franse wetgeving, de nationale wetgeving van zijn woonplaats en de rechten van derden, en dat ze geen aanstoot zouden kunnen geven aan minderjarigen.

 

De Verkoper verbindt zich tot het niet, rechtstreeks of onrechtstreeks en door middel van de Website verkopen van en niet beperkt tot:

– Artikelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, raciale, seksuele of religieuze discriminatie, haat of geweld;

– gestolen Artikelen;

– Artikelen met een lasterlijk of aanstootgevend karakter of die inbreuk maken op de privacy, eer of de reputatie van anderen;

– Artikelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (namaakgoederen, vervalste digitale bestanden, niet-geautoriseerde kopieën van audio- of videobestanden, …);

– Artikelen die niet voldoen aan de normen waaraan ze zijn onderworpen; 

– Artikelen die volgens de geldende wetgeving niet mogen worden verkocht (bont, ivoor, alcohol, …).

 

De Verkoper verbindt zich ertoe om de website op de hoogte te brengen van zodra hij vaststelt dat er een Artikel wordt aangeboden dat niet mag worden verkocht, zoals hierboven beschreven.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe dat de aangeboden Artikelen

 

– worden vermeld in een van de categorieën op de Website;

– in zijn bezit zijn. De Verkoper verbindt zich ertoe om geen Artikelen te verkopen die niet volledig in zijn bezit in en/of waarover hij niet vrij kan beschikken.

  

Artikel 6. – Vorming van de overeenkomst

De Verkoper is verbonden van zodra hij de verkoop van het Artikel heeft bevestigd door te klikken op het pictogram « Ik verkoop » op het scherm.

Elke verkoop betekent de voorafgaande goedkeuring van deze voorwaarden door de Verkoper.

In alle gevallen moet de Verkoper de verkoop, inclusief de samenvattende elementen met betrekking tot het Artikel, de nauwkeurige beschrijving, de foto en de prijs, bevestigen.

Deze bevestiging zal van kracht zijn van zodra de Verkoper op het pictogram « Valideren » op het scherm heeft geklikt.

De overeenkomst zal dus pas worden gevormd wanneer de Verkoper een eerste keer heeft geklikt om het Artikel aan te bieden en een tweede keer heeft geklikt om dit te bevestigen, na de mogelijkheid te hebben gehad om de samenvatting van zijn verkoop te openen en deze, indien nodig, te wijzigen alvorens te bevestigen.

Er zal zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de aanbieding naar de Verkoper worden gestuurd via e-mail.

De informatie die door de Verkoper is opgegeven verbindt hem tot de overeenkomst en de Winkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de omschrijving van het Artikel.

De verkoop kan op elk ogenblik worden beëindigd op initiatief van de winkel en/of de toegangsleverancier indien blijkt dat het Artikel niet voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd in artikel 5 of niet voldoet aan de omschrijving door de Verkoper.

De Verkoper zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht via e-mail.

Het wordt aanbevolen dat de Verkoper de informatie bewaart in een elektronisch document of op papier.

 

Artikel 7 – Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten voor een oorspronkelijke duur van 90 dagen. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na verkoop van het Artikel.

Na het verstrijken van de termijn van 90 dagen, wordt het niet-verkochte Artikel van de Website verwijderd.

 

Artikel 8 – Verkoopprijs

De verkoopprijs van de Artikelen wordt bepaald door de Verkoper, op de dag van de vorming van de overeenkomst (dag D).

 

 

HOOFDSTUK III – CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE KOPER

 

 

Artikel 12 – Verklaringen van de Koper

  De Koper verbindt zich tot het niet aankopen, rechtstreeks of onrechtstreeks en door middel van de Website, van en niet beperkt tot:

 

– Artikelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, raciale, seksuele of religieuze discriminatie, haat of geweld;

– Artikelen waarvan de Koper weet dat ze zijn gestolen;

– Artikelen met een lasterlijk of aanstootgevend karakter of die inbreuk maken op de privacy, eer of de reputatie van anderen;

– Artikelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (namaakgoederen, vervalste digitale bestanden, niet-geautoriseerde kopieën van audio- of videobestanden, …);

– Artikelen die niet voldoen aan de normen waaraan ze zijn onderworpen; 

– Artikelen die volgens de geldende wetgeving niet mogen worden verkocht (bont, ivoor, alcohol, …).

 

De Koper verbindt zich ertoe om TROC DE L’ILE S.A. op de hoogte te brengen van zodra hij vaststelt dat er een Artikel wordt aangeboden dat niet mag worden verkocht, zoals hierboven beschreven.

 

 

Artikel 13 – Vorming van de overeenkomst en bewijs van de transacties

13.1  –  Vorming van de overeenkomst

Bestellingen via de Website  www.troc.com  verbinden de Koper van zodra ze worden bevestigd door te klikken op het pictogram  » ik bestel » dat wordt weergegeven op het scherm.

Elke bestelling betekent voorafgaande goedkeuring van deze voorwaarden door de Koper.

In alle gevallen moet de Koper zijn bestelling bevestigen, waarvan de details (omschrijving van het Artikel, foto’s, betaalmethode, wijze van levering) en de totale prijs inclusief btw worden weergegeven op het scherm, eventueel inclusief leveringskosten. Deze bevestiging zal van kracht zijn van zodra de Koper op het pictogram  » Valideren » op het scherm heeft geklikt.

De overeenkomst zal dus pas worden gevormd wanneer de Koper een eerste keer heeft geklikt om het Artikel te bestellen en een tweede keer heeft geklikt om dit te bevestigen, na de mogelijkheid te hebben gehad om de details over zijn bestelling en de totale prijs te bekijken en, indien nodig, zijn bestelling te wijzigen alvorens te bevestigen.

De informatie, die door de Koper op het ogenblik van zijn bestelling wordt verstrekt, verbindt hem tot de overeenkomst en de Winkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze informatie of in de gegevens van de bestemmeling.

De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem dat door de Koper wordt gebruikt, vormen het bewijs van alle financiële transacties tussen de Koper, de winkel en de betrokken bank.

Het wordt aanbevolen dat de Koper de informatie bewaart in een elektronisch document of op papier.

 

13.2  –  Uitvoering van de overeenkomst

De aankoop wordt gerealiseerd onder de volgende opschortende voorwaarden:

de beschikbaarheid van het Artikel in de winkel,

de conformiteit van het gekochte Artikel aan de beschrijving van het verkochte Artikel, de foto’s en het normale gebruik dat wordt verwacht van een vergelijkbaar goed.

Er wordt een e-mail ter bevestiging verzonden naar de Koper. Deze e-mail bevat alle nuttige informatie met betrekking tot de omschrijving van het Artikel, de prijs, de voorwaarden van de herroepingstermijn, de adresgegevens en het telefoonnummer van de Winkel waar het gekochte Artikel beschikbaar zal zijn, en informeert de Koper dat hij beschikt over een termijn van 7 dagen na de verzenddatum van deze e-mail om zijn bestelling van het Artikel op te zeggen.

In geval van het niet naleven van de opschortende voorwaarden, wordt het Artikel beschouwd als onbeschikbaar en wordt de verkoop afgebroken. De Winkel brengt de Koper hierover onmiddellijk op de hoogte via e-mail.

 

Artikel 14. – Prijs

De prijzen van de Artikelen worden aangegeven en uitgedrukt in euro’s, inclusief belasting (voor Zwitserland worden de prijzen uitgedrukt in Zwitserse Franken). De Koper moet zich informeren over de invoerrechten en de belastingen die van toepassing zijn op de aangekochte Artikelen die moeten worden geëxporteerd en verklaart zich te ontfermen over hun aangifte en betaling. De Koper neemt de persoonlijke verantwoordelijkheid aan de kosten die zijn gekoppeld aan de wisselkoers.

De totale prijs omvat de aankoopprijs van het Artikel, plus de leveringskosten en de beheerkosten. De leveringskosten verschillen al naargelang het type product.

Beschikbare transport- en koerierdiensten of verhuizer: voor koerierdiensten wordt het tarief aangeduid op de productfiche, voor verhuizers is er een prijsaanvraagforumier beschikbaar op de fiches van de aangeboden producten.

 

Artikel 15 – Betaling van de prijs – Beveiliging

 

De prijs kan onmiddellijk na bevestiging van de bestelling worden betaald.

De debettransactie van de rekening van de Koper wordt echter uitgesteld tot het ogenblik van afhaling van het Artikel in de Winkel, ofwel door de Koper of door de transporteur.

De betaling gebeurt via bankkaart (Visa, Mastercard, Carte Bleue) in overeenstemming met de algemene bepalingen van het SSL-betalingssysteem.

In het geval dat een machtiging tot betaling wordt geweigerd door de bank, zal de bestelling zonder meer worden geannuleerd.

De nummers van de kredietkaarten worden in geen geval meegedeeld door de bankinstelling, die de enige houder ervan is.

Het online betalingssysteem van de Website  www.troc.com  is beveiligd met behulp van de SSL-procedure (Secure Socket layer). Alle informatie met betrekking tot de kredietkaarten wordt gecodeerd.

 

Artikel 16 – Herroepingsrecht en -termijn

De Koper beschikt over een termijn van veertien dagen om zich te bedenken en het Artikel terug te bezorgen in de oorspronkelijke staat en verpakking, zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten.

De termijn gaat in vanaf het ogenblik van ontvangst van het Artikel.

Wanneer de termijn van veertien dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een snipperdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 De Winkel betaalt de Koper zo snel mogelijk en ten laatste veertien dagen na de datum van herroeping, terug.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor:

– de levering van goederen die zijn vervaardigd al naargelang de specificaties van de Koper of duidelijk zijn gepersonaliseerd, of die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel dreigen te worden beschadigd of te verlopen;

– de levering van audio- of video-opnameapparatuur of computerprogramma’s waarvan het zegel is verbroken door de Koper;

– de levering van kranten of tijdschriften.

 

 

Artikel 17 – Afhaling en levering van Artikelen – Gebreken

17.1. Afhaling in de winkel

Indien de Koper beslist om het Artikel zelf af te halen in de Winkel en hij de termijn van 7 dagen die hem is opgelegd, niet naleeft, stuurt de winkel aan de Koper via e-mail een ingebrekestelling. Als de verzending van de ingebrekestelling na acht dagen zonder gevolg blijft,

wordt de verkoop automatisch geannuleerd.

17.1. Artikelen met een gewicht van < 70 kg of met een volume van < 1m³: levering via koerierdienst

De Winkel verzekert de levering van Artikelen waarvoor slechts een persoon nodig is voor de behandeling, waarvan het gewicht lager is dan 70 kg of waarvan het volume kleiner is dan 1 m³.

De levering van het Artikel gebeurt ten laatste binnen dertig dagen na de datum waarop de Koper zijn bestelling heeft ingediend, op straffe van ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de gestorte bedragen.

De Artikelen worden aan de deur geleverd, op afspraak binnen min of meer een uur, op het adres dat is opgegeven door de Koper, zonder indienstneming of installatie.

In geval van afwezigheid op het ogenblik van de levering, worden de Artikelen aan de Koper (op vertoon van zijn identiteitskaart) ter beschikking gesteld gedurende een periode van 7 werkdagen op het platform van de vervoerder die is vermeld op de Bon in de brievenbus van de Koper. Na deze termijn worden de Artikelen teruggebracht naar de Winkel. De Koper wordt vervolgens terugbetaald, met uitzondering van de transportkosten, die voor zijn rekening zijn.

Bij de levering is de Koper verplicht om alle gevoelige vloeren, parket, marmer, kunststof enz. te beschermen. Geen enkele klacht is ontvankelijk in geval van schade.

 

Elke levering moet verplicht samen met de vervoerder worden gecontroleerd zodat op de leveringsbon de minste sporen van schokken of de weigering van het Artikel indien de opgemerkte schade vereist dat het Artikel wordt teruggezonden naar de Winkel, kunnen worden aangegeven.

De vermelding « beschadigd pakket ontvangen » moet worden vermeld op de leveringsbon; de formule « onder voorbehoud van uitpakking » heeft geen enkele juridische waarde.

Indien er beschadigingen worden vastgesteld bij de levering, moet de Koper het pakket terugbezorgen aan de transporteur en beschikt hij over een termijn van 48 uren om de vastgestelde schade te bevestigen door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de Winkel. In het geval van teruggave van het Artikel als gevolg van schade, zal de Winkel de Koper zo snel mogelijk terugbetalen. In alle gevallen is het bedrag van de vergoeding beperkt tot de totale prijs.

In geval van het niet naleven van de hierboven beschreven procedure, kan er geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding, ongeacht of het gaat om de terugbetaling van de transportkosten of de terugbetaling van het aangekochte Artikel.

 

Het overschrijden van de leveringstermijn zal geen aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling van de prijs of tot annulering van de verkoop indien het Artikel wordt geleverd binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de datum waarop de Koper het Artikel heeft besteld.

Deze leveringswijze wordt enkel verzekerd door de Winkels die een overeenkomst hebben ondertekend met de vervoerder.

 

17.2  –  Artikelen met een gewicht van > 70 kg of een volume van > 1m³

 

De levering van deze Artikelen wordt verzekerd door een onafhankelijke vervoerder.

 

17.3 – Grote elektrische huishoudapparatuur

 

Artikelen uit de categorie grote elektrische huishoudapparatuur zijn uitgesloten van de leveringswijzen die hierboven worden aangeboden. De Koper is persoonlijk verantwoordelijk voor hun vervoer.

 

Artikel 18 – Garantie

 

18.1  –  Artikelen verkocht tussen twee particulieren

 

De Artikelen die worden verkocht op de website www.troc.com zijn tweedehandsartikelen, zelfs als ze er als nieuw uit zien, tenzij anders vermeld.

 

Het gaat om goederen die worden verkocht tussen twee particulieren.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om voor het eerste gebruik, elk tweedehandsartikel grondig te bekijken en in overeenstemming te brengen met de geldende veiligheidsnormen.

De Artikelen die worden verkocht tussen twee particulieren, worden enkel gewaarborgd door de Verkoper:

– het niet-overeenstemmen van het Artikel met de specificaties die zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper,

– het niet-overeenstemmen van het Artikel met het normale gebruik.

In deze gevallen, kan de Winkel of TROC DE L’ILE S.A. niet aansprakelijk worden gesteld.

 

18.2  –  Artikelen verkocht door de Winkel

Wanneer de Artikelen worden verkocht door de Winkel, is deze verplicht om een goed te leveren dat conform is aan de overeenkomst en is deze aansprakelijk voor gebreken aan overeenstemming met de overeenkomst die worden vastgesteld bij de levering onder de voorwaarden voorzien in artikelen L.211-4 en volgende van de Franse « Code de la consommation ».

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 – Geschillenregeling:

Website Troc.com: Als u een probleem ondervindt met producten of diensten die u bij Troc.com hebt besteld, dan kunt u met onze klantendienst contact opnemen op één van deze manieren:

– via het contactformulier “Neem contact met ons op” dat u op alle pagina’s van onze website vindt

– door ons te bellen: 0032 71 25 91 90

Als u er niet in slaagt om uw geschil met onze klantendienst op te lossen, dan adviseren wij u, overeenkomstig richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen, om contact op te nemen met het Europees platform voor online geschillenbeslechting, door op deze link te klikken: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

HOOFDSTUK IV – CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE ADVERTEERDER

  

Artikel 20 – Verklaringen van de Adverteerder

 De Adverteerder verbindt zich ertoe dat de Artikelen die worden vermeld in de Advertentie overeenstemmen met de openbare orde, de goede zeden, de geldende Franse wetgeving en de rechten van derden.

 De Adverteerder verbindt zich ertoe om geen advertenties te plaatsen over goederen die onder meer:

– gestolen of nagemaakt zijn,

– niet beantwoorden aan de normen waaraan ze zijn onderworpen, 

– door de geldende wetgeving niet mogen worden verkocht,

– behoren tot vuurwapens, klemmen en vallen voor de jacht, explosieven,

– pornografische inhoud, naaktheid of zinloos geweld bevatten,

– vallen onder de categorie beschermde planten en diersoorten,

– niet overeenkomen met de categorieën Artikelen die het voorwerp zouden kunnen zijn van een Advertentie,

De Adverteerder verbindt zich ertoe om geen advertenties te plaatsen waarin wordt gevraagd naar particuliere giften of giften voor hulporganisaties,

– om geen reclame te plaatsen,

– om geen opdracht te geven tot het zoeken naar een vermiste persoon.

Rekening houdend met de modaliteiten voor de verspreiding van de advertentie, erkent de Adverteerder dat hij geen beroep kan doen op het herroepingsrecht in overeenstemming met artikel L 121-20-2 van de « Code de la Consommation ».

Elke advertentie die tekst (woorden, uitdrukkingen, zinnen enz.) bevat die in strijd lijkt te zijn met de geldende wetgeving, de goede zeden, de geest van de publicatie of lezers zouden kunnen verontrusten of choqueren, zullen worden geweigerd door Troc.com, zonder dat de adverteerder recht heeft op een schadevergoeding.

Enkel de verspreiding van advertenties waarin originele producten te koop worden aangeboden, is toegestaan.

We herinneren u eraan dat de verkoop van kopieën wordt beschouwd als vervalsing, wat volgens artikel L. 335-2, alinea 2 van het Wetboek van intellectuele eigendom kan worden bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro. 

 

Artikel 21 – De advertentie

Troc.com verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om te verzekeren dat de advertenties tijdig online worden geplaatst en voor een publicatieperiode die werd gekozen bij de online bestelling, voor zover de Advertentie voldoet aan alle voorwaarden in deze overeenkomst.

De publicatie van de advertentie zonder dienstverlening op troc.com is gratis en voor de publicatieperiode die is bepaald in artikel 24.

De Adverteerder is gebonden van zodra hij de plaatsing van zijn advertentie heeft bevestigd door te klikken op het pictogram  » Ik plaats online » op het scherm.

Elke verspreiding betekent voorafgaande goedkeuring van deze voorwaarden door de Adverteerder.

In alle gevallen moet de Adverteerder het online plaatsen van de Advertentie bevestigen.

Deze bevestiging zal van kracht zijn van zodra de Adverteerder op het pictogram  » Valideren » op het scherm heeft geklikt.

De advertentie zal dus pas worden gevalideerd wanneer de Adverteerder een eerste keer heeft geklikt om de advertentie online te plaatsen en een tweede keer heeft geklikt om dit te bevestigen, na de mogelijkheid te hebben gehad om de samenvatting van zijn advertentie te openen en deze, indien nodig, te wijzigen alvorens te bevestigen.

Er zal zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van het online plaatsen van de advertentie naar de Adverteerder worden gestuurd via e-mail.

De informatie, die door de Adverteerder is opgegeven, verbindt hem tot de overeenkomst en de TROC DE L’ILE S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de omschrijving van de Advertentie.

Het wordt aanbevolen dat de Adverteerder de informatie bewaart in een elektronisch document of op papier.

 

Artikel 22 – Inhoud van de Advertentie

 

Enkel artikelen die deel uitmaken van de categorieën die worden aangeboden door Troc.com, mogen worden vermeld in de Advertenties.

 De advertentie mag een tekst bevatten van maximum 1.500 tekens, vrij ingevoerd door de Adverteerder, en maximaal vijf foto’s. Er mag geen URL worden vermeld in de tekst van uw advertentie.

De advertenties mogen maximaal vijf digitale foto’s bevatten in jpeg-formaat en maximaal 1 MB per foto, zonder extra kosten. TROC DE L’ILE S.A. behoudt zich het recht voor om foto’s te weigeren indien ze niet voldoen aan deze technische criteria (jpeg-formaat, groter dan 1 MB).

De foto(‘s) die de advertentie illustreren moeten het te verkopen goed afbeelden en mogen niet worden gebruikt voor meerdere advertenties. Het is verboden om een logo als foto toe te voegen aan een advertentie.

Elke advertentie mag slechts een aanbieding bevatten (met name één voorwerp of goed).

De Adverteerder verbindt zich ertoe dat de commentaar die door hem is geschreven, uitsluitend is gericht op het goed dat het voorwerp is van de Advertentie.

De Adverteerder verbindt zich ertoe om geen termen of uitdrukkingen te gebruiken met een lasterlijke of aanstootgevende aard of die inbreuk maken op de privacy, de eer of reputatie van anderen of rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, raciale, seksuele of religieuze discriminatie, haat of geweld.

De advertenties die worden geplaatst in Frankrijk en Zwitserland moeten worden opgesteld in het Frans (wettelijke verplichting opgelegd door wet nr. 94-345 van 4 augustus 1994). Wanneer er voor een vreemd woord geen equivalent kan worden gevonden in het Frans, moet dit woord op een zo nauwkeurig mogelijk manier worden omschreven zodat de gebruiker van de site niet wordt misleid.

De advertenties die worden geplaatst in België kunnen worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands.

De advertenties die worden geplaatst in Spanje moeten worden opgesteld in het Spaans.

De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die hij verspreidt op de site Troc.com.

TROC DE L’ILE S.A. behoudt zich het recht voor om, zonder dit te moeten rechtvaardigen, bepaalde termen in de advertentie te vervangen door algemeen aanvaarde en gebruikte afkortingen, zonder de betekenis van de advertentie te veranderen.

TROC DE L’ILE S.A. behoudt zich het recht voor om de verspreiding van een advertentie, waarvan de inhoud in strijd is met de materiële of morele belangen of de geldende wetgeving (misleidende reclame, bericht in strijd met de goede zeden, intellectuele eigendom, …) niet te publiceren of niet definitief op te schorten.

Artikel 23 – Prijs van diensten

De betaling van diensten met betrekking tot de advertentie gebeuren:

– ofwel online met bankkaart (Visa, Mastercard, Carte Bleue) in overeenstemming met de algemene bepalingen van het SSL-betalingssysteem. In het geval dat een machtiging tot betaling wordt geweigerd door de bank, zal de bestelling zonder meer worden geannuleerd. De nummers van de kredietkaarten worden in geen geval meegedeeld door de bankinstelling, die de enige houder ervan is. Het online betalingssysteem van de Website  www.troc.com  is beveiligd met behulp van de SSL-procedure (Secure Socket layer). Alle informatie met betrekking tot de kredietkaarten wordt gecodeerd.

– ofwel door te bellen naar een nummer met toeslag dat is verbonden met de server van een stemcomputer die een code meedeelt. Eenmaal deze code is ingevoerd op de website, wordt de advertentie online geplaatst.

De betaalde diensten zijn:

Advertentie bovenaan de lijst. Plaats uw advertentie gedurende 14 dagen bovenaan de lijst. Kost € 2,-.

Advertentie op de homepage Geef uw advertentie gedurende 10 dagen weer in een speciale ruimte op de homepage. Kost € 2,-.

Link in de advertentie. Voeg een link toe naar de website van uw keuze (onder voorbehoud van goedkeuring door troc.com) gedurende de duur van de advertentie, € 2,-.

Aanpassen van een advertentie: Voor het aanpassen van een advertentie tijdens de publicatieperiode wordt een kost van € 2,- aangerekend.

Na het online plaatsen van de advertentie, ontvangt de Adverteerder een bevestiging en de lijst met de diensten waarvoor hij zich heeft opgegeven.

  

Artikel 24 – Publicatieperiode – Duur en einde van de overeenkomst

De advertentie zal worden gepubliceerd voor een initiële duur van 90 dagen, te tellen vanaf de datum van plaatsing op de website.

De adverteerder kan de publicatie op elk ogenblik en onmiddellijk stopzetten, door zich op de website aan te melden met zijn e-mailadres en wachtwoord.

TROC DE L’ILE S.A. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief de publicatie van advertenties op te schorten, in geval van het niet naleven van de huidige contractuele voorwaarden of indien de handelingen van de Adverteerder hem aansprakelijk zouden kunnen stellen of de goede werking van de Website in gevaar zouden kunnen brengen, of in het geval van fraude of overduidelijke ontrouw.

In deze gevallen zal de prijs die de Adverteerder heeft betaald voor de daarmee verband houdende diensten, niet worden terugbetaald.